28 Απριλίου 2018 – SafeDay

Η ετήσια Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στις 28 Απριλίου προωθεί την πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών παγκοσμίως. Είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που αποσκοπεί να εστιάσει τη διεθνή προσοχή στο μέγεθος του προβλήματος και για το πώς η προώθηση και η δημιουργία μιας κουλτούρας ασφάλειας και υγείας μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ΔΟΕ {ILO}) γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στις 28 Απριλίου για την προώθηση της πρόληψης επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών παγκοσμίως. Πρόκειται για μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που αποσκοπεί να επικεντρώσει τη διεθνή προσοχή στις αναδυόμενες τάσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και στο μέγεθος των τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία, των ασθενειών και των θανατηφόρων ατυχημάτων παγκοσμίως.

Με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ο ΔΟΕ προωθεί τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας πρόληψης  για την ασφάλεια και την υγεία, στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του ΔΟΕ και όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι σε αυτόν τον τομέα. Σε πολλές περιοχές του κόσμου, οι εθνικές αρχές, τα συνδικάτα, οι οργανώσεις εργοδοτών και οι ασκούντες την ασφάλεια και την υγεία οργανώνουν δραστηριότητες για να γιορτάσουν αυτή την ημερομηνία.

Η 28η Απριλίου είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Εορτασμού για τους νεκρούς και τραυματισμένους εργαζομένους που διοργανώνεται παγκοσμίως από το συνδικαλιστικό κίνημα από το 1996. Σκοπός της είναι να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών διοργανώνοντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε όλο τον κόσμο την ημέρα αυτή.

Το 2003, ο ΔΟΕ συμμετείχε στην εκστρατεία της 28ης Απριλίου κατόπιν αιτήματος του συνδικαλιστικού κινήματος. Ενώ τιμούμε τους τραυματίες και τους πεσμένους εργάτες, εκτιμούμε και γιορτάζουμε ότι οι τραυματισμοί και οι θάνατοι μπορούν να αποφευχθούν και να μειωθούν, αναγνωρίζοντάς την ως μέρα μνημοσύνου, αλλά και εορτασμού.

Η 28 Απριλίου θεωρείται ημέρα για την αύξηση της διεθνούς συνειδητοποίησης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων και των κυβερνητικών εκπροσώπων. Ο ΔΟΕ αναγνωρίζει την κοινή ευθύνη των βασικών εμπλεκομένων και τους ενθαρρύνει να προωθήσουν μια κουλτούρα πρόληψης της ασφάλειας και υγείας για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους για την πρόληψη θανάτων, τραυματισμών και ασθενειών στο χώρο εργασίας, επιτρέποντας στους εργαζομένους να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους στο τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Πηγή: ΔΟΕ

20180510 – Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας, που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου, παρέχοντας τους τον απαραίτητο χρόνο εκκένωσης και προστασία από τη φωτιά προβλέπει μεταξύ άλλων ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας για τα κτίρια, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 80Α / 2018) με τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος (αριθμός 41/2018 ) και τέθηκε ήδη σε ισχύ.

Ο νέος κανονισμός εναρμονίζει το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα δομικά προϊόντα σε σχέση με την ταξινόμησή τους ως προς την «αντίδραση στη φωτιά» καθορίζει τις κατηγορίες κτηρίων, για τα οποία είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του, όπως επίσης και τις εξαιρέσεις κτιρίων (πχ διατηρητέα), στα οποία οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυ­ροσβεστική Διάταξη. Επίσης ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων:

Ως ειδικός κανονισμός, περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας που εξειδι­κεύουν άλλους γενικούς κανονισμούς σχεδιασμού κτιρίων, όπως ο Οικοδομικός ή ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, και κατισχύουν αυτών, κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα.

Εξετάζει την κτιριοδομική απαίτηση της πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει παράλληλα με τις λοιπές κτιριοδομικές απαιτήσεις άλλων κανονισμών – ειδικών διατάξεων.

Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστα­σίας Κτιρίων, όπως σημειώνεται στους σκοπούς του νομοθετήματος παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περί­πτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλι­κών και εξοπλισμού.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως υπογραμμίζεται αναφέρεται πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.

Οι απαιτήσεις

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου:

α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρ­καγιάς.

β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτι­ρίου.

γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.

δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.

Οι ρυθμίσεις

Ειδικότερα καθορίζονται:

Ø Όλα τα μέτρα που προστατεύουν το κτίριο από κα­τάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκκένωσή του.

Ø Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση του κτι­ρίου και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του, εκτός αυτού ή σε άλλον ασφαλή χώρο ή σε άλλο κτίριο, χωρίς να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών καυσαερίων και της θερμότητας που παράγεται σε πε­ρίπτωση πυρκαγιάς.

Ø Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη στα οποία τα κτίρια πρέπει να διαχωρίζονται σε πυροδιαμερίσματα, ώστε η φωτιά να περιορίζεται κατά το δυνατόν στον χώρο που εκδηλώθηκε.

Ø Τα μέτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς από ένα κτίριο στα γειτονικά του.

Ø Οι απαιτήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία τοποθε­τούνται και τη χρήση του κτιρίου, προκειμένου να μην επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Ø Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου, παρέχοντας τους τον απαραίτητο χρόνο εκκένωσης και προστασία από τη φωτιά.

Ø Οι κύριες παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό των ανωτέρω απαιτήσεων και την επίτευξη των στόχων του κανονισμού είναι: α) Οι πιθανοί χρήστες του κτιρίου, τα χαρακτηριστικά αυτών και η ενδεχόμενη εξοικείωση τους με το κτίριο. β) Η αλληλεπίδραση χώρων από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς. γ) Ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής των κτιρίων στην Ελλάδα.

Υποχρεωτική εφαρμογή

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων έχει υπο­χρεωτική εφαρμογή:

  • Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος του και των οποίων οι χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του παρόντος κεφαλαίου.
  • Στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργι­κά προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια.
  • Στις περιπτώσεις κτιρίων ή τμημάτων αυτών τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του κεφ. Α’ του προϊσχύοντος π.δ. 71/1988 (Α’ 32), για τα οποία είχε συνταχθεί μελέτη πυροπρο­στασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και στα οποία πραγματοποιείται μετά την ισχύ του παρόντος Κανονι­σμούαλλαγή της χρήσης τους, συνολικά ή μερικά, ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη.
  • Στις περιπτώσειςκτιρίων ανεγερθέντων πριν την ισχύ του π.δ. 71/1988 στα οποία συντελείται, μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρί­ων, αλλαγή της χρήσης τους συνολικά.
  • Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προ­σθηκών με κύρια χρήση, σε κτίρια ανεγερθέντα πριν την ισχύ του κεφ. Α’ του π.δ. 71/1988, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.
  • Στους υποσταθμούς της εταιρείας διανομής ηλε­κτρικής ενέργειας που ανεγείρονται μετά την ισχύ του παρόντος, με την εν λόγω υπηρεσία να είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του, στους συγκεκριμένους χώ­ρους ιδιοκτησίας της.

Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου απαιτείται η σύ­νταξη μελέτης πυροπροστασίας σε υφιστάμενα κτίρια, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση Πυροσβεστικές Δια­τάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στο ΠΔ του νέου Κανονισμό Πυροπροστασίας (που προώθησαν τα υπουργεία ΠΕΝ, Ανάπτυξης και Προστασίας του Πολίτη) Περιλαμβάνονται τα άρθρα που ρυθμίζουν το σκοπό του Κανονισμού, το πεδίο εφαρμογής του, ορισμούς, την ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους τις οδεύσεις διαφυγής, τη Δομική Πυροπροστασία τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως επίσης πρότυπα – τεχνικές προδιαγραφές – πιστο­ποιητικά.

28 Απριλίου 2017 – SafeDay

28 Απριλίου 2017 – SafeDay
28 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Το 2003, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε) καθιέρωσε την 28η Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με στόχο να προωθήσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Η φετινή Ημέρα εστιάζει στην ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Η αξιοπιστία και η συνεχής συλλογή δεδομένων συμβάλλει στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και στην καλύτερη διαχείρισή τους.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου 8 «αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» της Ατζέντας «Αειφόρος ανάπτυξη 2030» των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα του στόχου 8.8 που αφορά στην «προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και την προώθηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών, ειδικά των μεταναστριών, καθώς και εκείνων που εργάζονται σε επισφαλή εργασία».