Έργο: «Πρόταση Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Ηχοβολιστικού Συστήματος Πολλαπλής Δέσμης Μεσαίων Υδάτων στο Υ/Γ-Ω/Κ ΝΑΥΤΙΛΟΣ»

Πελάτης: JGC

Χρόνος υλοποίησης: 05/2018 – 06/2018

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Μελέτη εγκατάστασης ηχοβολιστικού συστήματος
  • Τεχνικός σύμβουλος